Corporate Governance

Bestyrelse og direktion har til stadighed fokus på, at selskabet har tilstrækkelige politikker og procedurer til at sikre såvel en god virksomhedsledelse som en høj forretningsetik.

Selskabets corporate governance er – med enkelte undtagelser – i overensstemmelse med anbefalingerne fra NASDAQ Copenhagen om god selskabsledelse. Selskabet følger ikke alle anbefalingerne fra om god selskabsledelse, fordi bestyrelsen skønner, at disse forhold ikke har væsentlig indflydelse på ledelsen af selskabet og interessenters muligheder for at analysere selskabet.

I oversigtsform har selskabet ikke fulgt følgende anbefalinger:

  • Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter. (Anbefaling nr. 1.1.3)
  • Der er ikke udarbejdet politikker for selskabets samfundsansvar. (Anbefaling nr. 2.2.1)
  • Der er ikke valgt næstformand for bestyrelsen. (Anbefaling nr. 2.3.1)
  • Der er ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen (Anbefaling nr. 3.1.4)
  • Der er ikke offentliggjort oplysninger om ledelsesudvalg på selskabets hjemmeside. (Anbefaling nr. 3.4.1)
  • Der er ikke nedsat et revisionsudvalg. (Anbefaling nr. 3.4.3)
  • Der er ikke nedsat et nomineringsudvalg. (Anbefaling nr. 3.4.6)
  • Der er ikke nedsat et vederlagsudvalg. (Anbefaling nr. 3.4.7)

Se selskabets Lovpligtige redegørelser for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, her: